Logo

eB2B Procurement Platform We support free Ukraine

Obowiązek informacyjny eB2B 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ eB2B

eB2B Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Rodo) informujemy, że:

1) Administratorzy Pani/Pana danych osobowych:
i) W przypadku rejestracji Pani/Pana w Platformie Zakupowej eB2B dostępnej pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa eB2B obejmująca: eB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa i eB2B Service Sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U21, 02-797 Warszawa. Po rejestracji uzyskuje Pan/Pani status kontrahenta publicznego dostępnego dla wszystkich Klientów eB2B organizujących postępowania z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B;
ii) W przypadku rejestracji Pani/Pana w Platformie Zakupowej eB2B dostępnej w subdomenie Klienta eB2B, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupa eB2B i Klient eB2B korzystający z usługi Platformy Zakupowej eB2B. Po rejestracji uzyskuje Pan/Pani status kontrahenta prywatnego posiadającego relacje z Klientem eB2B, który współadministruje Pani/Pana danymi osobowymi; Status kontrahenta publicznego nie wyklucza jednocześnie statusu kontrahenta prywatnego. W dowolnym momencie, po zalogowaniu do systemu, może Pan/Pani sprawdzić jaki Klient eB2B jest współadministratorem Pana/Pani danych osobowych oraz oznaczyć swój status jako kontrahent publiczny, dostępny dla wszystkich Klientów eB2B korzystających z usługi Platformy Zakupowej eB2B.

2) Grupa eB2B wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: rodo@eb2b.com.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
i) w celu przygotowania i prowadzenia postępowania zakupowego, złożenia zamówienia i doprowadzenia do podpisania umowy z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność danych do wykonania umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679);
ii) w przypadku Pani/Pana udziału w postępowaniu zakupowym organizowanym przez eB2B lub Klienta eB2B z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B – dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na organizatorze postępowań na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów prawa zamówień publicznych oraz przepisów z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679;
iii) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes organizatora postępowania (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679). Prawnie uzasadniony interes polega na umożliwieniu organizatorowi postępowania, podmiotowi składającemu zamówienie lub zawierającemu umowę z wykorzystaniem usługi w Platformie Zakupowej eB2B dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzonym postępowaniem;
iv) w celu powiadamiania o postępowaniach otwartych, publicznie dostępnych, organizowanych przez Klientów Grupy eB2B z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B, w tych branżach, jakie wskaże Pani/Pan w procesie rejestracji lub doprecyzuje po rejestracji lub grupach asortymentowych definiowanych przez Klienta eB2B wykorzystującego usługę Platformy Zakupowej eB2B. Ten cel wymaga odrębnej zgody Pani/Pana na profilowanie danych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika Platformy Zakupowej eB2B na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679. Zgoda na otrzymywanie biuletynu informacyjnego jest deklarowana w czasie rejestracji i może być w każdej chwili przez Panią/Pana cofnięta na profilu Użytkownika;
​v) w celu weryfikacji zdarzeń aktywności użytkowników, rozpatrywania protestów w postępowaniach przetargowych, diagnozowania problemów związanych z pracą serwerów, analizą naruszeń bezpieczeństwa.

3) Pani/ Pana dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Grupy eB2B i Klientów eB2B wykorzystujących dane osobowe w związku z wykonywaniem umowy, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, usługi księgowe i prawne. W stosowanych przypadkach dane osobowe będą także przekazywane podmiotom uzyskującym dostęp do danych w oparciu o przepisy z zakresu jawności informacji publicznej oraz postępowań prowadzonych w oparciu o prawo zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym przez te przepisy.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z platformy eB2B oraz udziału w prowadzonym postępowaniu zakupowym. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres niezbędny do wykonania zawartej umowy (w razie wyboru złożonej oferty), a także o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez eB2B lub Klienta eB2B korzystającego z usługi Platformy Zakupowej eB2B. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane tylko w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

5) Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych oraz do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

6) Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

7) Podanie danych osobowych jest wymagane dla celów umożliwienia korzystania z funkcjonalności platformy eB2B. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest w szczególności brak możliwości uczestniczenia w postępowaniach, złożenia oferty, jej oceny, otrzymania zamówienia lub zawarcia umowy.

8) Współadministracja danymi – podział odpowiedzialności oraz zadań:

A) Klient eB2B korzystający z usługi Platformy Zakupowej eB2B:
i) przygotowuje i prowadzi postępowania zakupowe z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B, prowadzące do złożenia oferty, jej oceny, otrzymania zamówienia lub zawarcia umowy;
ii) wypełnienia obowiązki prawne ciążące na organizatorze postępowań na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
iii) zabezpiecza możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
iv) w razie otrzymania od Pani/Pana żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych zleca eB2B dokonanie modyfikacji danych Pani/Pana konta.

B) Grupa eB2B:
i) po otrzymaniu Pani/Pana zgody w procesie rejestracji dodaje Pana/Panią do listy kontrahentów publicznych dostępnych dla wszystkich Klientów eB2B korzystających z usługi Platformy Zakupowej eB2B. Jest wyłącznym administratorem Pani/Pana jako kontrahenta publicznego w Platformie Zakupowej eB2B;
ii) przygotowuje i prowadzi postępowania zakupowe z wykorzystaniem usługi Platformy Zakupowej eB2B na rzecz i w imieniu własnym, prowadzące do złożenia oferty, jej oceny, otrzymania zamówienia lub zawarcia umowy;
iii) po otrzymaniu Pani/Pana zgody w procesie rejestracji dodaje Pana/Panią do listy kontrahentów publicznych dostępnych dla wszystkich Klientów eB2B korzystających z usługi Platformy Zakupowej eB2B;
iv) umożliwia organizatorom postępowania wysłanie elektronicznej wiadomości informującej o postępowaniach otwartych w danej branży lub grupie asortymentowej zarządzanej przez organizatorów postępowań;
v) w razie otrzymania od Pani/Pana żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w porozumieniu z pozostałymi Klientami eB2B korzystającymi z usługi Platformy Zakupowej eB2B, współadministratorami Pani/Pana danych osobowych, dokonuje modyfikacji danych osobowych Pani/Pana konta.

9) eB2B nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 

Polityka prywatności w Grupie Kapitałowej OT Logistics


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych są spółki z Grupy Kapitałowej OT Logistics. W skład Grupy Kapitałowej OT Logistics wchodzą następujące podmioty:  otlogistics.com.pl/struktura-grupy
2. Dane kontaktowe spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics znajdują się pod adresem: otlogistics.com.pl/kontakt-2.
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@otlogistics.pl lub korespondencyjnie:
OT Logistics S.A. ul. Zbożowa 4 , 70-653 Szczecin
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
5. Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing usług spółek z Grupy OT Logistics.
6. Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.
7. Odbiorcą Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy i współpracownicy spółek z Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcy usług IT, agencje marketingowe, firmy badawcze – wyłącznie na podstawie odpowiedniej umowy.
8. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym odbiorcom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
9. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
a) prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
b) prawo żądania sprostowania danych,
c) prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
11. W zakresie w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:
a) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www. uodo.gov.pl), w przypadku uznania, ze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych